Poradnik pacjenta

Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Podstawowym celem i przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, regulujących zasady ich wykonywania a w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych, konsultacyjnych w dziedzinie psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • badania diagnostyczne,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • współdziałanie z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego, neurologicznego i ortopedycznego.

Spółka może prowadzić dodatkową działalność medyczną, w szczególności w zakresie:

 • wykonywania badań diagnostycznych,
 • świadczeń zdrowotnych dla ludności i podmiotów gospodarczych realizowanych na zasadzie odpłatności na ich zlecenie lub na podstawie zawartych umów, w tym świadczeń, które nie podlegają refundacji ze środków publicznych przez NFZ,
 • badań klinicznych,
 • promocji zdrowia,
 • wydawania opinii i orzeczeń o stanie zdrowia,
 • współpracy z jednostkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, edukacyjnymi, wychowawczymi,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Spółka realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:

 • psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień,
 • hospitalizacji pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych,
 • porad i zabiegów z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • diagnostyki medycznej,
 • działań profilaktycznych i promocji zdrowia.