Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

Spółka "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. rozpoczęła świadczenie usług medycznych w dniu 01.02.2011 roku kontynuując działalność zlikwidowanego SPZOZ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. obejmuje opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz wymagającymi rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurorehabilitacji w wieku od 0-18 lat.

Podstawowym celem i przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, regulujących zasady ich wykonywania a także działalność dodatkowa medyczna na zasadzie odpłatności. Spółka realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:

  1. psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień udzielanych pacjentom, w szczególności do 18 roku życia;
  2. hospitalizacji pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych;
  3. porad i zabiegów z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  4. diagnostyki medycznej;
  5. działań profilaktycznych i promocji zdrowia.

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych w oddziałach, w ośrodkach dziennych oraz w warunkach ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych. Jako jedna z nielicznych podmiotów leczniczych w Polsce, realizuje przyjęcia pacjentów w trybie "ostrym", w Oddziale psychiatrycznym dla dzieci oraz w Oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Józefowie.

Spółka prowadzi działalność w 5 lokalizacjach tj.:

  1. Zagórze k/Warszawy 05-462 Wiązowna,
  2. Józefów, ul. 3- go Maja 127,
  3. Otwock, ul Kochanowskiego 27/29,
  4. Warszawa, ul. Koszykowa 79a,
  5. Warszawa, ul. Dzielna 7.

Ponadto, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługi medyczne w postaci porad i konsultacji, zabiegów rehabilitacyjnych oraz badań diagnostycznych.