Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

Spółka Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. rozpoczęła świadczenie usług medycznych w dniu 01.02.2011 roku kontynuując działalność zlikwidowanego SPZOZ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. obejmuje opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz wymagającymi rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurorehabilitacji w wieku od 0 do 18 lat.

Podstawowym celem i przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, regulujących zasady ich wykonywania a także działalność dodatkowa medyczna na zasadzie odpłatności. Spółka realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:

 • psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień,
 • hospitalizacji pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych,
 • porad i zabiegów z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • diagnostyki medycznej,
 • działań profilaktycznych i promocji zdrowia.

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych w oddziałach, w ośrodkach dziennych oraz w warunkach ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych. Jako jedna z nielicznych podmiotów leczniczych w Polsce realizuje przyjęcia pacjentów w trybie „ostrym" w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci oraz w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie. Spółka prowadzi działalność w sześciu lokalizacjach tj.:

 • Zagórze k/Warszawy 05-462 Wiązowna,
 • Józefów, ul. 3- go Maja 127,
 • Otwock, ul Kochanowskiego 27/29,
 • Warszawa, ul. Brzeska 12,
 • Warszawa, ul. Dzielna 7,
 • Warszawa, ul. Sobieskiego 93.

Ponadto Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługi medyczne w postaci porad, konsultacji, zabiegów rehabilitacyjnych oraz badań diagnostycznych.