Forma prawna

Dodał: Administrator, 2014-07-11 14:35:56
Uaktualnił: Administrator, 2014-07-16 09:46:51 (aktualizacja treści)

Szpital Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w wyniku likwidacji SPZOZ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. działa na podstawie Umowy Spółki, ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Szpital prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336643.