Przedmiot i zadania

Dodał: Administrator, 2014-07-11 14:36:01
Uaktualnił: Administrator, 2014-07-16 09:47:02 (aktualizacja treści)

      Celem działania Spółki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności: 

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych, konsultacyjnych w dziedzinie psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • badania diagnostyczne,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • współdziałanie z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego, neurologicznego i ortopedycznego.

Spółka może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w realizacji celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych uczelni medycznych, uczelni prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jednostek badawczo-rozwojowych lub Polskiej Akademii Nauk, w tym  w eksperymentach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także współpracować z ośrodkami medycznymi i naukowymi za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu lekarza, psychologa, psychoterapeuty i fizjoterapeuty oraz innych zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód lekarza, psychologa, psychoterapeuty i fizjoterapeuty oraz innych zawodów medycznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Spółka może organizować turnusy rehabilitacyjne współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Spółka może prowadzić działalność dodatkową medyczną, w szczególności w zakresie:

 • wykonywania badań diagnostycznych,
 • świadczeń zdrowotnych dla ludności i podmiotów gospodarczych realizowanych na zasadzie odpłatności na ich zlecenie lub na podstawie zawartych umów, w tym świadczeń, które nie podlegają refundacji ze środków publicznych przez NFZ,
 • badań klinicznych,
 • promocji zdrowia,
 • wydawania opinii i orzeczeń o stanie zdrowia,
 • współpracy z jednostkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, edukacyjnymi, wychowawczymi,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Spółka realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony Państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Spółka realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:

 • psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień udzielanych pacjentom, w szczególności do 18 roku życia,
 • hospitalizacji pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych,
 • porad i zabiegów z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • diagnostyki medycznej,
 • działań profilaktycznych i promocji zdrowia.