Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Dodał: Iwona Baran, 2016-09-19 09:45:30

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich ponownego wykorzystywania

 1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
 1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 2. Udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
 • dla informacji sektora publicznego udostępnianych w BIP spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. oraz w sposób inny niż w BIP:

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego w ten sposób udostępnionej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazanie nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej
 • dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 1. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 1. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:
 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
  1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej, albo elektronicznej i zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 1. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji:
 1. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, a w szczególności:
  1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii
  2. koszty elektronicznych nośników danych
  3. koszty pracy dodatkowej
  4. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
 3. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 1. Zasady odpowiedzialności spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób.
 2. Szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego  celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15).