Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu w Zagórzu

Kierownik pododdziału: dr n. med. Marcin Bonikowski
E-mail: rehabilitacja@centrumzagorze.pl
Sekretariat oddziału: 22 468 24 65
Rejestracja: 22 468 24 47 lub 22 468 24 16

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30

Do zadań pododdziału należy rehabilitacja pacjenta mająca na celu powrót do pełnej sprawności, a jeśli to nie jest możliwe, uzyskanie poprawy umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w środowisku domowym i rówieśniczym a także poprawy stanu funkcjonalnego pacjenta we wszystkich sferach rozwojowych, zwiększenie aktywności, poprawę jego samooceny.

Wskazania do leczenia w pododdziale to w szczególności porażenia i niedowłady będące następstwem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii, skoliozy wieku rozwojowego różnej etiologii, usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym, wady rozwojowe.

Zakres realizowanych świadczeń to przede wszystkim fizjoterapia (NDT-Bobath, metoda Vojty, PETO, integracja sensoryczna) oraz fizykoterapia.

Czas pobytu w pododdziale wynosi od 21 do 42 dni.

Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi również leczenie zaburzeń ruchu spowodowanych spastycznością lub nieprawidłową aktywnością mięśni z zastosowaniem toksyny botulinowej w tym terapię wielopoziomową i terapię kończyny górnej.

Na przyjęcie dziecka i pobyt w szpitalu wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta. Rodzic (opiekun) dziecka musi wyrazić odrębną pisemną zgodę (upoważnienie) dla osób, które będą sprawowały opiekę nad pacjentem podczas hospitalizacji.

Pliki do pobrania