Pododdział Dzienny Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Zagórzu

Kierownik pododdziału: dr n. med. Marcin Bonikowski
E-mail: rehabilitacja@centrumzagorze.pl

Sekretariat oddziału: 22 468 24 23
Rejestracja: 22 468 24 47 lub 22 468 24 16

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 - 14:30

Do zadań pododdziału należy poprawa w zakresie aktywności oraz struktury i funkcji organizmu, w tym uzyskanie maksymalnej możliwej sprawności uszkodzonych narządów i układów, normalizację i poprawę napięcia mięśniowego, siły mięśniowej oraz zakresu ruchomości stawów, normalizację i poprawę postawy, lokomocji, poprawę funkcji mowy. Pododdział przeznaczony jest dla pacjentów w wieku od 0 do 18 lat (lub starszych jeśli kontynuują naukę).

Wskazania do leczenia w oddziale to w szczególności zaburzenia neurorozwojowe wieku niemowlęcego, mózgowe porażenie dziecięce, wrodzone wady układu nerwowego, nabyte uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, genetyczne zespoły wad wrodzonych.

Zakres realizowanych świadczeń to w szczególności zajęcia terapeutyczne dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta, w tym:

  • indywidualne i grupowe zajęcia kinezyterapeutyczne metodą Vojty, NDT-Bobath, PNF, integracji sensorycznej (SI), Knilla (świadomość ciała, kontakt i komunikacja), Weroniki Sherborne,
  • zintegrowane zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne metodą nauczania kierowanego Peto,
  • indywidualne i grupowe zajęcia ruchowe w basenie,
  • diagnostyka i neurologopedyczna rehabilitacja zaburzeń połykania i mowy,
  • diagnostyka i rehabilitacja psychologiczna i terapia wspierającą dla dzieci i rodziców,
  • terapia zajęciowa,
  • fizykoterapia,
  • specjalistyczne zajęcia pedagogiczne,
  • reedukacja,
  • terapia z wykorzystaniem eeg-biofeedback, zajęciami w świetlicy terapeutycznej.

Pacjentowi przysługuje do 120 dni rehabilitacyjnych w pododdziale dziennym w roku kalendarzowym. Decyzję o częstości i rodzaju interwencji podejmuje zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta.

Na przyjęcie dziecka i pobyt w szpitalu wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta. Rodzic (opiekun) dziecka musi wyrazić odrębną pisemną zgodę (upoważnienie) dla osób, które będą sprawowały opiekę nad pacjentem podczas hospitalizacji.

Pliki do pobrania