Oddział Neurologiczno - Rehabilitacyjny w Zagórzu

Kierownik oddziału: dr n. med. Marcin Bonikowski
E-mail: rehabilitacja@centrumzagorze.pl

Sekretariat oddziału: 22 468 24 65
Rejestracja: 22 468 24 47 lub 22 468 24 16

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30

Do zadań oddziału należy udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w wieku od 0 do 18 lat lub starszym kontynuującym naukę, wymagającym wszechstronnego postępowania usprawniającego powstałego w wyniku zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych oraz obwodowego układu nerwowego.

Wskazania do leczenia w oddziale to w szczególności mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia czynności układu nerwowego, wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego, nabyte uszkodzenia układu nerwowego, zespoły porażenne.

Zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych to przede wszystkim: fizjoterapia (NDT-Bobath, metoda Vojty, PETO, integracja sensoryczna), fizykoterapia, diagnostyka i terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa, terapia indywidualna.

Czas pobytu w oddziale uzależniony jest od grupy RND i wynosi od 12 do 16 tygodni w ciągu roku.

Na przyjęcie dziecka i pobyt w szpitalu wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego pacjenta. Rodzic (opiekun) dziecka musi wyrazić odrębną pisemną zgodę (upoważnienie) dla osób, które będą sprawowały opiekę nad pacjentem podczas hospitalizacji.

Pliki do pobrania