Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku

Kierownik oddziału: mgr Zbigniew Michalczyk
E-mail: uzaleznienia@centrumzagorze.pl
Telefon kontaktowy:  22 468 26 60 lub 22 779 20 12

W Ośrodku odbywa się obowiązkowa nauka szkolna
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Terapia jest bezpłatna.

Celem Ośrodka jest realizacja programu rehabilitacji pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi będących w fazie remisji. Terapia w ramach programu rehabilitacyjnego skierowana jest na konstruktywny rozwój adolescenta, pracę nad destrukcją wynikającą z używania substancji psychoaktywnych oraz leczenie zaburzeń współwystępujących z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży. Program terapii kierowany jest do osób w wieku od 13 do 19 lat z problemami psychicznymi towarzyszącymi zespołom uzależnień od substancjii psychoaktywnych (F10.2 - F16.2, F18.2 - F19.2) oraz innym występującym zaburzeniom psychicznym z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży (pacjent musi być w remisji). Podstawowy program terapii w systemie stacjonarnym trwa 6 miesięcy z możliwością kontynuowania terapii w Ośrodku przez kolejne 6 miesięcy.

Realizacja programu i praca zespołu objęta jest stałą superwizją. Psychoterapia integracyjna w ramach programu rehabilitacji młodzieży jest realizowana poprzez rówieśniczą grupę korekcyjną, psychoterapię poznawczo-behawioralno, pracę z rodziną, realizację obowiązku szkolnego oraz terapię zajęciową. W przypadku osób z podwójną diagnozą stosowane jest leczenie zintegrowane (psychoterapia i farmakoterapia).

Oddział jest koedukacyjny. Pacjenci mieszkają w 3-4 osobowych pokojach. Ośrodek posiada własną salę gimnastyczną, siłownię, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Realizujemy obozy zimowe (narciarskie) oraz letnie (konne/żeglarskie).

Zasady przyjęcia

Pacjenci starający się o przyjęcie muszą spełniać kryteria zespołu uzależnienia i zaburzeń współistniejących z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży jednak muszą być w fazie remisji. Nie mogą też mieć myśli i tendencji samobójczych oraz zachowań autoagresywnych. Ośrodek nie jest placówką o wzmocnionym zabezpieczeniu i nie może przyjmować pacjentów wyłącznie w trybie przymusu sądowego. Pacjenci są przyjmowani po odbytej kwalifikacji, dotyczącej spełniania wyżej wymienionych kryteriów, prowadzonej przez Ośrodek w kolejności zgłoszeń oraz w trybie dobrowolności.

Ośrodek prowadzi staże kliniczne dla lekarzy w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz staż kliniczny dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień w ramach specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.