Hostel Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku

Kierownik oddziału: mgr Agnieszka Czechowska
E-mail: hostel@centrumzagorze.pl
Telefon: 22 468 26 58 lub 533 324 080

Hostel jest jedynym w Polsce ośrodkiem rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży po kryzysach psychicznych. Oczekiwanym efektem pobytu w Hostelu jest stabilizacja stanu psychicznego i zapobieganie nawrotom choroby, poprawa funkcjonowania społecznego, kontynuacja nauki oraz tworzenie oparcia społecznego. Pobyt w Ośrodku ma leczyć i wzmacniać osobowość, uwzględniając potrzeby rozwojowe młodzieży i pomagać w stawaniu się samodzielną osobą.
Hostel rozwija swoją działalność od 2003 roku. Ośrodek został wyróżniony przez kapitułę konkursu Innowacje dla Zdrowia 2009 za dobrą praktykę w ochronie zdrowia.

Zespół Ośrodka tworzą lekarz psychiatra, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki oraz pedagodzy. Praca zespołu poddawana jest regularnej superwizji.

Prowadzimy profilowany program terapeutyczny dla młodzieży z rozpoznaniami ze spektrum:

 • schizofrenii (F20-29),
 • zaburzeń afektywnych (F30-39),
 • zaburzeń adaptacyjnych (F43).

Przyjmujemy młodzież w wieku 16-21 lat.  Warunkiem pobytu osób powyżej 18 roku życia jest posiadanie statusu ucznia lub chęć kontynuacji nauki w szkole licealnej. Osoby, które z powodu choroby przerwały naukę mogą zostać zapisane do LO w Zagórzu. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę średnią i kontynuują naukę w szkole policealnej lub wyższej. Zawsze indywidualnie podejmujemy decyzję i oceniamy, czy taki pobyt pozwoli osiągnąć cele rehabilitacyjne. Warunkiem przyjęcia jest też motywacja - Ośrodek jest przeznaczony dla tych osób, które chcą sobie pomóc i są gotowe podjąć wysiłek w odzyskiwaniu zdrowia i swoim rozwoju.
Przeciwskazaniem do pobytu są: zachowania agresywne i autoagresywne, tendencje samobójcze, uzależnienie oraz objawy wytwórcze i zaburzenia myślenia uniemożliwiające udział w zajęciach grupowych.

Ważnym elementem pobytu w Ośrodku jest własna motywacja, chęć współpracy, wzięcie odpowiedzialności za zdrowienie. Współpracujemy z rodzinami naszych pacjentów, podejmujemy szereg działań środowiskowych. Pobyt w ośrodku jest długoterminowy, zorientowany na realizację celów zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych. Cele terapeutyczne realizowane są poprzez następujące formy pracy:

 • Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR), a następnie jego realizacja. IPR przede wszystkim definiuje cele pobytu w Ośrodku oraz konkretne działania służące jego realizacji. Oddziaływania rehabilitacyjne są prowadzone przede wszystkim w toku codziennych aktywności, obowiązków, udziału w życiu kulturalnym oraz w czasie ustrukturalizowanych zajęć umożliwiających nabycie konkretnych umiejętności.
 • Indywidualny Terapeuta Wspierający (ITW), który w sposób szczególny jest zaangażowany w proces rehabilitacyjny danego mieszkańca. Wspierająca, bliska relacja, akceptacja i życzliwość, czas i uwaga drugiej osoby jest tym, co pozwala rozwinąć potencjał młodych osób i daje pacjentowi szansę na przeżywanie autentycznych i stabilnych więzi emocjonalnych.
 • Społeczność terapeutyczna - stała obecność i codzienne życie w grupie rówieśniczej, stanowi w pewnym stopniu grupę społeczną, której członkowie dzielą się doświadczeniami dnia, swoimi przeżyciami, troskami, sukcesami, wspierają się nawzajem oraz uczą się rozwiązywać konflikty poprzez rozmowy.
 • Psychoterapia grupowa i indywidualna - celem terapii jest uzyskanie wglądu, refleksja nad sobą i w rezultacie poprawa jakości życia i zdrowienie. Psychoterapia daje możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania grupowe umożliwiają wymianę doświadczeń i indywidualnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 • Praca z rodzinami – obowiązkowym elementem programu jest konsultacja rodzinna podczas której zapada decyzja co do dalszej formy pracy. Rodzinom proponujemy terapię rodzinną, grupę wsparcia dla rodzin, psychoedukację oraz współpracę z indywidualnym terapeutą wspierającym dziecka.
 • Trening umiejętności społecznych w czasie tych spotkań młodzież ma okazję omówić i przećwiczyć konkretne umiejętności społeczne między innymi w formie odgrywania scenek.
 • Arteterapia- zajęcia terapeutyczne wykorzystujące w swoim przebiegu różne techniki plastyczne i muzyczne. Celem zajęć jest rozwój osobisty, który dokonuje się poprzez ujawnienie twórczej ekspresji.
 • Psychoedukacja w ramach której przekazuje się osobie chorej, i jej rodzinie wiedzę o chorobie oraz uczy technik radzenia sobie z objawami i codziennymi problemami związanymi z chorobą.
 • Nauka w szkole - młodzież podczas pobytu w Hostelu dojeżdża pod opieką personelu do szkoły w Zagórzu (link - http://www.zagorze.waw.pl/aktualności)
 • Zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulinarne.
 • Siedmiodniowy letni turnus rehabilitacyjny (odbywa się raz w roku w okresie wakacyjnym).

Warunki przyjęć do oddziału

Aby zostać przyjętym do Hostelu należy:

 1. Sprawdzić, czy młoda osoba spełnia kryteria kwalifikujące do pobytu. W tym celu można zadzwonić do naszego ośrodka i umówić się na konsultację. Na konsultację należy wziąć ze sobą dokumentację medyczną, opinie psychologiczne i inne dokumenty, które pomogą w ocenie stanu zdrowia i problematyki. Podczas konsultacji oceniamy motywację oraz możliwość udziału w naszym programie rehabilitacyjnym. Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do pobytu, podajemy przewidywany termin przyjęcia.
 2. Można również bez konsultacji przesłać skierowanie (na druku skierowanie do szpitala psychiatrycznego) wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza pierwszego kontaktu. Prawidłowo wypełnione skierowanie musi zawierać czytelne dane pacjenta wraz z numerem PESEL, kodem pocztowym miejsca zamieszkania, telefonem kontaktowym oraz czytelnymi danymi jednostki wystawiającej skierowanie (Regon, VII i VIII cz. kodu resortowego, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego). Skierowanie można przesłać do nas mailem (hostel@centrumzagorze.pl), faxem (22 773 33 23) lub pocztą.  W ciągu 14 dni należy dosłać oryginał skierowania.
 3. Po otrzymaniu skierowania osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących. Czas oczekiwania na przyjęcie zależy od wielu czynników (płeć, rozpoznanie, stan psychiczny) – informacje o realnym terminie przyjęcia można uzyskać telefonicznie.
 4. Jeśli jest wyznaczony termin przyjęcia należy zgłosić się do Ośrodka wraz z rodzicem/opiekunem. Dokumenty wymagane przy przyjęciu: karty wypisowe, opinie psychologiczne, dokumenty szkolne (legitymacja, świadectwo szkolne).

Pierwszy okres pobytu (od 2 tygodni do miesiąca) jest pobytem próbnym. Jest to czas na wzajemną weryfikację oczekiwań, potrzeb i możliwości ze strony Hostelu i Mieszkańca. Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, możliwe jest rozpoczęcie długoterminowej rehabilitacji w Hostelu.

hostel

Pliki do pobrania