Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o realizuje program polityki zdrowotnej finansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jestw ramach "Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017".

Program adresowany jest do pacjentów z województwa mazowieckiego z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym powodującym zaburzenia chodu wymagające intensywnej terapii.

Mózgowe porażenie dziecięce jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dziecii młodzieży. Uszkodzenia mózgu powodują powstawanie specyficznych zaburzeń ruchowych, w tym upośledzenia funkcji chodu, pociągające za sobą wtórne utrudnienia w innych sferach rozwoju. Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych daje szanse na znaczne ograniczenie następstw MPD i przeciwdziałanie zaburzeniom prowadzącym do niepełnosprawności dziecka. Jedną z takich metod jest terapia chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy typu Lokomat. W przypadku klasycznej terapii chodu, gdzie ruch kończyn zapewniany jest przez „ręce” terapeuty, niemożliwe jest uzyskanie symetrycznego wzorca motorycznego. Ponadto dla zachowania prawidłowej postawy ciała pacjenta, odciążenia i cyklicznie powtarzanych ruchów niezbędne jest zaangażowanie kilku fizjoterapeutów. Orteza zastępuje ręce terapeuty.

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do tego rodzaju terapii, ponieważ nie jest ona finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach realizacji programu, spółka oferuje badanie lekarskie, badania wstępne, treningi przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do nauki chodu typu Lokomat, ocenę wyników prowadzonej terapii.

Program realizowany będzie w latach 2016 – 2018.

Rekrutacja będzie prowadzona do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na program w danym roku.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 22 468 24 62 lub 22 468 24 16/47

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!!!

Pliki do pobrania