Wzmożenie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o realizuje już XI edycję programu zdrowotnego finansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w ramach "Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017".

Program adresowany jest do pacjentów "Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórzu z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym powodującym zaburzenia chodu i wymagających doboru zaopatrzenia ortopedycznego. Celem głównym programu, podobnie jak w poprzednich latach, jest zdiagnozowanie zaburzeń chodu możliwych do korekcji przez dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i ocena skuteczności tego zaopatrzenia. Celem szczegółowym programu jest odpowiedni dobór zaopatrzenia ortopedycznego na podstawie laboratoryjnej analizy chodu oraz kontrola i ewentualna korekcja zaopatrzenia na podstawie powtórnie przeprowadzonych badań. Program obejmuje 100 pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. leczonych w okresie trwania programu tj. styczeń - grudzień 2015 r.

Mózgowe porażenie dziecięce jest najczęstrzą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży. Postępujący charakter zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu ogranicza aktywność dziecka i jego uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym. Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych, między innymi zaopatrzenia ortopedycznego, pozwala na znaczne ograniczenie następstw uszkodzenia górnego neuronu ruchowego i przeciwdziałanie zaburzeniom prowadzącym do niepełnosprawności dzieci. Zwiększa to jednak zapotrzebowanie na obiektywną diagnostykę wyżej wymienionych zaburzeń. W Polsce brakuje wytycznych do stosowania zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z MPD popartych wiarygodną oceną jego skuteczności. Laboratoryjna analiza chodu jest uznaną i skuteczną metodą oceny zaburzeń wzorca chodu, która pozwala na precyzyjną identyfikację potrzeb w zakrzesie zaopatrzenia ortopedycznego i obiektywną ocenę jego działania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 468 24 47 lub 22 468 24 16.