Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. realizuje kolejną edycję programu zdrowotnego finansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu przeciw działania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017.

Depresja jest poważnym problemem zdrowotnym współczesnych społeczeństw na całym świecie. Połowa przypadków zachorowań na pierwszy epizod choroby przypada na okres dorastania. Dzieci w trakcie epizodu depresji doświadczają pogorszenia wyników w nauce, mają problemy z koncetracją uwagi, szybciej męczą się, odmawiają chodzenia do szkoły. Ze wzglęgu na współwystępujące objawy psychosomatyczne, najczęściej bóle głowy i brzucha, trafiają do pediatrów, neurologów i innych specjalistów. Stosunkowo późno lub wcale nie są objęte opieką psychiatryczną. Częśćiej niż w okresie przedpokwitaniowym obserwuje się typowe objawy depresji takie jak zaburzenia snu, uczucie beznadziejności, izolacji, nudy, bezsensu życia, myśli i tendencje samobójcze, wahania masy ciała a czasem objawy psychotyczne (urojenia i omamy). Czynnikami związanycmi z wystąpieniem zaburzeń depresyjnych są najczęściej problemy, zmiany i konflikty pojawiające sie w rodzinie. Do zaburzeń depresyjnych usposabiają również czynniki dziedziczne, trudne lub traumatyczne wydarzenia z przeszłości, długotrwały stres, czy też czynniki biologiczne, w tym choroby somatyczne. Nie leczone chroniczne lub nawracające zaburzenia depresyjne mogą wywierać niekorzystny wpływ na rozwój psychospołeczny, zaburzać więzi z rodzicami i rodzeństwem, negatywnie wpływać na jakość kontaktów interpersonalnych, być źródłem niepowodzeń życiowych oraz narażać na ryzyko zachowań samobójczych. Dzieci i młodzież z depresją są narażone na podwyższone ryzyko rozwoju zaburzeń zachowania i kształtowania się nieprawidłowej osobowości, otyłości, nadużywania nikotyny, alkoholu i innych substancji oraz wystąpienia problemów w wieku dorosłym.

Program skierowany jest do uczniów klas drugich - szkół, które realizują finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program "Szkoła Promocji Zdrowia". Programem zostaną objęci również rodzice lub opiekunowie prawni zakwalifikowanych uczniów oraz wybrana przez dyrektora szkoły kadra nauczycielska. Celem programu jest edukacja na temat zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego. Uzyskana wiedza może przyczynić się do podejmowania interwencji w szkole i domu, które mogą powstrzymać proces powstania depresji i skrócić okres podejmowania decyzji o zgłoszeniu się do specjalisty.