Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

„Kompleksowa Informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu”

Projekt zrealizowany w ramach
priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”
działania 2.1 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Poziom dofinansowania z EFRR: 84,36%
Okres realizacji: 01.04.2009 - 30.06.2014

Beneficjent: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

 

Celem projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii  w Zagórzu” jest usprawnienie funkcjonowania, poprawa efektywności działania oraz obsługi pacjentów poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego obsługującego procesy medyczne i administracyjne jednostki. Koncepcja projektu opierała się na całościowej analizie potrzeb Centrum, pod kątem zmodernizowania - wymiany istniejących systemów informatycznych i wykorzystywanych aplikacji i połączenia ich w jeden sprawny system.

Problemy z jakimi należało się zmierzyć można podzielić na dwie kategorie:

 • strukturalne - dotyczące zasobów sprzętowych oraz logicznego-fizycznego połączenia wszystkich jednostek organizacyjnych rozrzuconych na terenie powiatu otwockiego i m. st. Warszawy w jeden sprawny „organizm”,
 • zadaniowe – wszystkie zagadnienia związane z merytoryczną działalnością placówki.

W wielkim uproszczeniu można stwierdzić, że zakres przedsięwzięcia  dotyczył działań wynikiem których Centrum i jego pacjenci otrzymali:

 • nową serwerownię w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt umożliwiający bezpieczne przechowywanie danych zawierających kompletne informacje medyczne z udzielonych świadczeń, rozliczeniowe, osobowe, itp.,
 • nową sieć umożliwiającą równoczesne korzystanie ze wszystkich baz danych podległym komórkom organizacyjnym,
 • dostęp do sieci Internet w każdej podległej jednostce, a dzięki temu pacjenci i ich rodzice otrzymali możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu na terenach placówki,
 • nowy sprzęt zapewniający ciągłość w prowadzeniu dokumentacji medycznej, co w przypadku opieki psychiatrycznej jest równoznaczne z usprawnieniem procesów leczenia,
 • nowy system do obsługi Ruchu Chorych, który również zapewnia możliwość rejestracji pacjenta on-line,
 • nowy system do obsługi jednostki ułatwiający zarządzanie rozproszoną placówką,
 • system do terapii biofeedback,
 • nowe formy komunikacji z placówką z wykorzystaniem portalu informacyjnego pacjenta, co daje możliwość uzyskania przez pacjentów informacji o programach profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych jednostkach. 

Wszystkie działania przyczyniają się do osiągnięcia istotnych celów m.in.:

W ramach poprawy świadczeń medycznych:

 • Standaryzacja procedur i usług, co w konsekwencji w pozytywny sposób wpłynie na stan zdrowia pacjentów oraz zapewni pacjentom lepszą opiekę medyczną,
 • Zastosowanie przesyłu wyników badań przyspieszy i usprawni podejmowane decyzje o podjęciu konkretnej metody leczenia,
 • Zastosowanie Biofeedbacku jako nowoczesnej formy terapii,
 • Archiwizacja porad udzielonych pacjentowi, dzięki temu lekarz bardzo szybko zyskuje pełny i wiarygodny obraz przebiegu choroby,
 • Wykorzystanie informatyzacji w procesie zapisu historii chorób i możliwość korzystania z wydruku przez pacjentów usprawni proces leczenia i wykluczy, że pacjent nie będzie w stanie odczytać pisma odręcznego o zaleceniach czy dawkowaniu leków.

W ramach usprawnienia procesu oczekiwania na wizytę:

 • Automatyzację procesu rejestracji (wpisywanie danych personalnych do komputera odbywa się tylko przy pierwszej wizycie - później w dowolnym miejscu można je w łatwy i szybki sposób odszukać np. po numerze PESEL) skraca się czas oczekiwania pacjenta na poradę, co przekłada się na zadowolenie pacjentów,
 • Możliwość rejestracji on-line, przeglądanie czasu oczekiwania na wizyty i dokonywanie koniecznych zmian i aktualizacji, przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania pacjenta na wizytę.

Poprawa wizerunku ochrony zdrowia:

 • Wykorzystanie techniki informacyjnych i komunikacyjnych wpłynie na komfort obsługi i leczenia pacjentów, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie zaufania społecznego do służby zdrowia,
 • Wyeliminowanie błędów w procesie tworzenia historii zdrowia i choroby - brak konieczności przepisywania danych wyklucza możliwość błędnego wypełnienia tych arkuszy, przez co zwiększa się wiarygodność jednostki.

Tworzenie podstawowych struktur społeczeństwa informacyjnego:

 • W ramach Projektu zrealizowany będzie portal internetowy umożliwiający: sprawdzanie przez pacjentów terminu zaplanowanej wizyty oraz dokonywanie koniecznych zmian i aktualizacji, powiadomienie pacjentów o wizycie e-mailem, zapisanie się pacjentów do przychodni, dokonywanie, uzyskiwanie przez pacjentów informacji o programach profilaktycznych prowadzonych w przychodni, uzyskiwanie przez pacjentów informacji o przychodni, jej godzinach pracy, jak również o dyżurach medycznych i o personelu przychodni,
 • Dostęp pacjentów poprzez portal internetowy do informacji o najnowszych metodach leczenia, co przełoży się na zwiększanie świadomości i wiedzy społeczeństwa z zakresu psychiatrii, uzależnień i rehabilitacji.