Dodatkowa rekrutacja do projektu „Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego”

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej do bezpłatnego projektu:

„Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci
z autyzmem z województwa mazowieckiego”.

Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest w okresie od 19.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

Liczba wolnych miejsc 16

Okres realizacji Projektu 04/2018 – 03/2020

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu:

IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Cel główny Projektu to zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez wdrożenie kompleksowego programu pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu i jego rodziną dla 60 dzieci i młodzieży oraz wsparcie otoczenia pacjenta w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. zapewnienie kompleksowej diagnozy dotyczącej zaburzeń autyzmu a następnie indywidualnej terapii w środowisku domowym dla 60 uczestników
 2. stworzenie indywidualnych programów domowych dla 60 uczestników projektu
 3. zwiększenie świadomości 120 rodziców poprzez organizację szkoleń prezentujących najnowsze nurty w terapii dziecka ASD
 4. zwiększenie umiejętności rodziców/opiekunów 60 dzieci z ASD w zakresie samodzielnej pracy z dziećmi w środowisku domowym
 5. zwiększenie wiedzy 100 lekarzy POZ i 80 asystentów osób niepełnosprawnych w zakresie postępowania z osobami z ASD

Projekt realizowany jest na obszarze powiatów:

 • warszawskiego
 • warszawskiego zachodniego
 • pruszkowskiego
 • legionowskiego
 • grodziskiego
 • otwockiego
 • piaseczyńskiego

Grupą docelową Projektu jest 60 dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego z zdiagnozowaną chorobą autystyczną w wieku od 1,5 do 15 lat posiadających diagnozę ASD z rozpoznaniem z grupy F84 (wg ICD-10) wystawioną przez lekarza specjalistę̨ psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę z psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Rodzic jest zobowiązany do złożenia pisemnej zgody wraz z oświadczeniami na udział dziecka w projekcie.

Wskazane osoby nie mogą̨ być objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym. W związku z ASD, finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków publicznych.

REKRUTACJA DODATKOWA

Rekrutacja dodatkowa do projektu jest otwarta i prowadzona w placówkach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów):

 • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
  ul. 3-go Maja 127 w Józefowie (05-420), tel. 533 332 570
 • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
  ul. Koszykowa 79a w Warszawie (02-008), tel. 22 468 25 01

Istnieje możliwość przesłania elektronicznych wersji dokumentów (skanów) na email projekt.autyzm@centrumzagorze.pl  (nie zwalnia to jednak z obowiązków dostarczenia oryginałów dokumentów do przychodni). Dokumenty muszą być dostarczone w ciągu 7 dni do jednej z ww. Poradni z dopiskiem „Projekt autyzm 2018-2020”. Szczegółowe informacje w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.

Nadesłane zgłoszenia będą weryfikowane przez Komisję Kwalifikacyjną, która zgodnie z Regulaminem rekrutacji dodatkowej dokona kwalifikacji dzieci do Projektu autyzm.

RODZAJ WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU

I etap - Indywidualna praca z dzieckiem i rodziną – przeprowadzenie diagnozy początkowej

W ramach działania zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza (poznawcza, funkcjonalna, zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej i komunikacji), przeprowadzone zostanie podsumowanie i wnioski końcowe oraz opracowany zostanie indywidualny plan terapii w środowisku domowym.

II etap - Terapia w środowisku domowym

Etap ten będzie trwać dla każdego dziecka łącznie 12 miesięcy (minimum 12 spotkań raz w miesiącu). Wsparcie będzie realizowane zgodnie z regulaminem konkursu i RPZ. W momencie przekazania diagnozy funkcjonalnej w okresie 12 miesięcy odbędą się spotkania z uczestnikami projektu (dzieckiem i rodzicami) w warunkach domowych. Spotkania będą mogły odbywać się w:

 • środowisku domowym,
 • szkołach,
 • przedszkolach lub innych miejscach, w których przebywa na co dzień dziecko.

Etap III - Diagnoza końcowa

W ostatnim etapie pracy z dzieckiem i jego rodziną zostanie przeprowadzona powtórna diagnoza funkcjonowania poznawczego po 12 miesiącach wsparcia terapeutycznego, zostaną porównane wyniki początkowe z końcowymi oraz omówienie wyników z rodzicami/opiekunami.

Szkolenia dla rodziców/opiekunów

W ramach ww. zadania zaplanowano dla rodziców/opiekunów - dwudniowe szkolenie.
Zdobyta przez rodziców wiedza przełoży się̨ na efektywne wspomaganie dzieci i aktywne uczestnictwo w codziennej terapii. Rodzice będą mieli równy dostęp do szkoleń a godziny będą dostosowane do godzin pracy i opieki nad dzieckiem. Program i organizacja będą zgodne z wytycznymi zawartymi w RPZ.

Szkolenia  dla personelu medycznego POZ

W ramach zadania przewidziano organizację szkoleń́ dla personelu medycznego z podmiotów POZ, w zakresie merytorycznym związanym z udzielanym wsparciem.
Celem szkoleń będzie konieczność poszerzenia świadomości społecznej w zakresie diagnozy, edukacji, wychowania i terapii dzieci i młodzieży dotkniętych autyzmem oraz zwrócenie uwagi, jakie konsekwencje niesie to dla życia rodziny i społeczeństwa.

Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia pacjenta tj. asystentów osób niepełnosprawnych działających m.in. na rzecz placówek oświatowych.

W zaburzeniach ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest wdrożenie odpowiedniej kompleksowej terapii, obejmującej wszystkie sfery funkcjonowania dziecka. Bardzo ważna jest rola placówki edukacyjnej, często nie będącej placówką specjalistyczną, w której dzieci spędzają najwięcej czasu i jednocześnie to w tym miejscu najbardziej ujawniają się deficyty dziecka związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzieci nie potrafią nawiązywać właściwych relacji społecznych, mają problem z rozumieniem norm społecznych, nie potrafią wchodzić we właściwe interakcje z rówieśnikami – nie podzielają ich zainteresowań, nie rozumieją zabaw, często nie rozumieją ich żartów, ironii (są bardzo często obiektami drwin, manipulacji i wykorzystywania). Każde dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinno być na terenie placówki edukacyjnej objęte pomocą cienia - osoby przeszkolonej, która modeluje zachowania prospołeczne, uczy wchodzenia w interakcje, u dzieci w wieku przedszkolnym - modeluje prawidłową zabawę, uczy zabawy naprzemiennej. Pomaga w stworzeniu i realizuje plany aktywności, wdraża programy behawioralne. Cień powinien współpracować z nauczycielami, rodzicami, osobami zajmującymi się dzieckiem.

Działania są kierowane do:

 • osób skierowanych przez placówki edukacyjne do których uczęszczają pacjenci z Projektu
 • osób skierowanych przez placówki edukacyjne do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu WM

Ważne daty:

REKRUTACJA DODATKOWA: od 19.07.2018 do 31.08.2018
PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POCZĄTKOWEJ: od 04.2018 do 12.2018
TERAPIA W ŚRODOWISKU DOMOWYM: od 06/2018 do 12/2019
PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY KOŃCOWEJ: od 08/2019 do 03/2020
SZKOLENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW: od 03/2018 do 03/2020
SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO: POZ od 03/2018 do 03/2020
SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: od 03/2018 do 03/2020

Pliki do pobrania