Wypis ze szpitala

Pacjent przebywający w szpitalu może zostać wypisany w następujących sytuacjach:

 • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia  pacjenta w szpitalu,
 • w przypadku naruszenia przez pacjenta regulaminu porządkowego szpitala (w tym wypadku pacjenta można wypisać ze szpitala jedynie wówczas, gdy nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub życia albo zdrowia innych osób),
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

W sytuacji wypisu „na własne żądanie” pacjent zostaje poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego leczenia. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wypisaniu na własne żądanie. Jeżeli pacjent posiada przedstawiciela ustawowego (czyli jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną) nie może osobiście domagać się wypisu na żądanie. Pokierowane jest to względami bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjenta oraz istnieniem faktycznego domniemania, że osoba, która ze względu na wiek lub stan psychiki wymaga opieki prawnej, nie jest w stanie w sposób rozsądny podejmować decyzji kluczowych w zakresie dalszego leczenia.

O terminie wypisu pacjent jest informowany z wyprzedzeniem przez kierownika oddziału, w którym przebywa lub lekarza prowadzącego. Decyzję o wypisie ze szpitala podejmuje lekarz.
W dniu wypisu pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją:

 • datę dokonania wpisu,
 • rozpoznanie choroby,
 • wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych,
 • zastosowane leczenie,
 • informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji,
 • wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia,
 • zalecane leki lub inne produkty lecznicze,
 • inne informacje wynikające z przepisów odrębnych.

Przed opuszczeniem szpitala pacjent powinien pamiętać o odebraniu dokumentów wypisowych, sprawdzeniu, czy w sali nie zostały rzeczy osobiste oraz odebraniu rzeczy zdeponowanych.

Pacjent po wyjściu ze szpitala powinien zachować otrzymaną kartę informacyjną celem okazania przy późniejszych wizytach kontrolnych bądź hospitalizacjach szpitalnych.