Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej oraz zgody wydanej przez Dyrektora do spraw medycznych. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Wnioski o udostepnienie dokumentacji medycznej można składać w oddziałach/poradniach Spółki w dniach i godzinach ich pracy lub przesłać pocztą, e-mailem bądź faxem. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje do 14 dni roboczych od daty przyjęcia „Wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej”, za pokwitowaniem odbioru. Odmowa jej wydania wymaga pisemnego podania przyczyny.

Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • do wglądu w oddziale/poradni w obecności lekarza,
 • sporządzenie kopii dokumentacji,
 • sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji.

Za sporządzoną dokumentację Spółka pobiera opłatę. Należność za udostepnienie dokumentacji medycznej uiszcza się w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki. Dokumentacja medyczna wydana jest po okazaniu dowodu wpłaty. Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł brutto,
 • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,71 zł brutto,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,74 zł  brutto.

Informacje na temat dokumentacji medycznej można uzyskać w godzinach od 700 do 1500 pod numerem telefonu 22 468 24 32 lub 22 468 24 63.

Na mocy przepisów ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana również:

 • podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.