Dowód ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Od 1 styczna 2013 r. prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sprawdzane jest w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Dzięki temu pacjenci są zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (np. książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA).

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy podać w rejestracji numer PESEL oraz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia, aktualną legitymację szkolną. W przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń jest potwierdzane numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

W sytuacji, gdy w elektronicznym systemie pojawi się komunikat o braku uprawnień, pacjent jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że jest ubezpieczony lub może przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. druk RMUA).

Dane w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie na podstawie informacji otrzymywanych między innymi  z ZUS oraz KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.