Cennik usług medycznych dla osób nieubezpieczonych

Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są:

  • osobom nieubezpieczonym – nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • na życzenie pacjenta – na podstawie obowiązującego Cennika usług medycznych,
  • na zlecenie innych podmiotów na podstawie zawartych umów.

Za udzielane świadczenia zdrowotne odpłatne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem usług. Płatność za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych dokonywana jest z góry na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Spółki w godzinach urzędowania. Pacjent korzystający ze świadczeń odpłatnych przed udzieleniem danego świadczenia jest każdorazowo informowany o wysokości odpłatności.

Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
 

Pliki do pobrania