Podsumowanie realizacji programu „Zostań w swojej szkole Dydaktykiem Kompetencji Społecznych!”

2015-06-09

Od maja 2013 r. do kwietnia 2015 r. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zrealizowało projekt pod tytułem „Zostań w swojej szkole Dydaktykiem Kompetencji Społecznych!”, który był odpowiedzią na problemy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży charakterystyczne dla obszarów wiejskich.

Dane zawarte w Mazowieckim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dotyczące chorobowości i zapadalności na zaburzenia psychiczne, w tym związane z używaniem substancji psychoaktywnych, pokazują, że w grupie od 0 do 18 lat wskaźniki zachorowań są wyższe w województwie mazowieckim niż w Polsce. Osoby te najczęściej zapadają na zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym oraz na zaburzenia nerwicowe związane ze stresem. Niewystarczające umiejętności społeczne uczniów z terenów wiejskich oraz ogromne dysproporcje w dostępie do poradnictwa psychologicznego między miastem a wsią na terenie województwa mazowieckiego potęgują zjawisko niezdiagnozowanych lub nieleczonych zaburzeń z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, co dodatkowo ogranicza możliwości w zakresie kształcenia się tych grup.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy zatrudnieni w gimnazjach, szkołach podstawowych lub ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. 132 uczestników projektu wzięło udział w treningu interpersonalnym, wykładach i warsztatach a także stażu, który odbyli na oddziałach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zajęcia prowadzili specjaliści z długoletnim doświadczeniem w obszarze pedagogiki, psychiatrii i psychologii. Efektem uczestnictwa w zajęciach było zwiększenie wiedzy i umiejętności członków rad pedagogicznych w zakresie budowania konstruktywnych relacji z ludźmi a także rozwijania kompetencji społecznych oraz kształtowanie postawy kreatywności i współpracy wśród dzieci i młodzieży w różnym wieku, w tym o specjalnych potrzebach. Dzięki udziałowi w projekcie wzrosły także praktyczne umiejętności uczestników w zakresie wykorzystywania ICT podczas procesu nauczania.